top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré služby poskytované Inou Maertens a Jiřinou Holkupovou jak společně, tak jednotlivě. Otázky, které v těchto obchodních podmínkách nejsou přímo uvedeny, se řeší v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Před zahájením práce na tlumočnické nebo překladatelské zakázce potvrdíme, zda máme volnou kapacitu, a poskytneme podle povahy zakázky buď orientační cenový odhad, nebo přesnou cenovou nabídku. Veškerá potvrzení, odhady a nabídky se stávají závaznými až poté, co vaši objednávku písemně potvrdíme.

Nabízené tlumočnické služby Nabízíme všechny typy tlumočnických služeb s konferenčním technickým vybavením i bez něj.

 

Pronájem tlumočnické techniky Tlumočnickou techniku sami nezajišťujeme, ale dokážeme klientovi poradit s výběrem a doporučit spolehlivého dodavatele.

Pracovní podmínky Budeme potřebovat vodu na pití a přístup k internetu (u simultánního tlumočení v kabině). Vyhrazujeme si právo odmítnout práci v nevyhovujícím nebo nebezpečném prostředí (válečné zóny, staveniště, hlučné provozy, vysoké teploty, radiace apod.).

Součinnost klienta Vysokou kvalitu tlumočení můžeme zaručit jen tehdy, pokud nám klient předem poskytne všechny prezentace, dokumenty a další podkladové materiály, abychom se mohly připravit a nastudovat terminologii. Veškeré materiály považujeme za důvěrné, využijeme je pouze pro účely tlumočení a po akci zlikvidujeme nebo vrátíme klientovi.

Simultánní (konferenční) tlumočení Tento typ tlumočení je nejlepší volbou pro velké mezinárodní akce, protože umožňuje tlumočení do jednoho či více jazyků v reálném čase bez prodlev. Účastníci si mohou vybrat, který jazyk si na přijímači naladí. Na každý jazyk jsou potřeba dva tlumočníci. Ceny tlumočení se stanovují buď za půlden (do 4 hodin včetně všech přestávek) nebo za celý den (do 8 hodin včetně všech přestávek). Minimální účtovaná sazba je sazba půldenní. Pokud akce trvá déle než standardních osm hodin, připočítává se poměrný příplatek za každou započatou hodinu nad rámec těchto osmi hodin.

Objednávka jednoho tlumočníka Jeden tlumočník se obvykle objednává na tlumočení bez techniky. Může se jednat o tlumočení konsekutivní, doprovodné, šeptané (tzv. šušotáž) nebo tlumočení z listu, případně o kombinaci všech uvedených typů. Takové tlumočení lze využít při obchodních jednáních, oficiálních či neoficiálních setkáních nebo seminářích. Bez techniky probíhá také soudní tlumočení. Ceny tlumočení se stanovují buď za půlden (do 4 hodin včetně všech přestávek) nebo za celý den (do 8 hodin včetně všech přestávek). Minimální účtovaná sazba je sazba půldenní. Pokud akce trvá déle než standardních osm hodin, připočítává se poměrný příplatek za každou započatou hodinu nad rámec těchto osmi hodin.

Platební podmínky Ceny tlumočení se stanovují buď za půlden (do 4 hodin včetně všech přestávek) nebo za celý den (do 8 hodin včetně všech přestávek). Minimální účtovaná sazba je sazba půldenní. Pokud akce trvá déle než standardních osm hodin, připočítává se poměrný příplatek za každou započatou hodinu nad rámec těchto osmi hodin. Splatnost faktur je 14 dní. Vyhrazujeme si právo požadovat zálohu, pokud se jedná o akci delší než tři dny nebo pokud je klientem subjekt registrovaný mimo EU. Od prvního dne po uplynutí splatnosti faktury se účtuje zákonem stanovený úrok z prodlení.

Storno podmínky Pokud je tlumočnická zakázka zrušena 48 hodin před akcí nebo později, je účtován storno poplatek. Při zrušení zakázky 48 až 24 hodin před akcí je storno poplatek 50 %. Při zrušení zakázky 24 hodin před akcí a později je storno poplatek 100 %.

Tlumočení mimo Prahu Nabízíme tlumočnické služby nejen v Praze, ale po celé České republice. S klienty cestujeme i do zahraničí, například na diplomatické návštěvy, studijní cesty, arbitráže, veletrhy apod. Podrobný rozpis nákladů je součástí cenového odhadu nebo nabídky. Je pravidlem, že u tlumočení mimo Prahu, kde program neumožňuje dopravit se tam nebo zpět v den konání akce, klient hradí náklady na dopravu, ubytování a stravování.

Příplatek za nahrávání Tlumočení je chráněno autorským právem a za nahrávání se účtuje příplatek 20 %. Pokud plánujete tlumočení nahrávat, dejte nám to prosím vědět předem.

Reklamace týkající se kvality tlumočnických služeb je třeba uplatnit ihned po skončení akce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

bottom of page